• Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne za rok szkolny 2020/2021

  Szanowni Państwo
  Dyrektorzy Szkół
  województwa małopolskiego

   

  Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2021 r.

  Jednocześnie przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania terminu składania wniosków.

  Zwracam szczególną uwagę na rzetelne wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium MEN, z uwzględnieniem opisu wskazanego w nawiasach każdej kategorii osiągnięć.

  W celu usprawnienia przygotowania dokumentacji uprzejmie proszę także o przesłanie wypełnionego wniosku jako załącznika w  programie Word na adres mailowy: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

  Wniosek powinien być wypełniony wyłącznie pismem komputerowym (na jednej kartce dwustronnie drukowanej).

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2020/2021. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
   W przypadku finałów olimpiad/konkursów/zawodów sportowych odbywających się po 30 lipca 2021 r. wniosek zawierający wzmiankę o możliwych osiągnięciach kandydata należy złożyć w wyznaczonym terminie, a dokumentację uzupełniającą potwierdzającą te osiągnięcia należy dosłać po jej uzyskaniu.
  2. Oświadczenie (zał. nr 2) wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych – tzn. imienia i nazwiska oraz nazwy i siedziby szkoły zawartych we wniosku o przyznanie stypendium – w celu umieszczenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia. Brak zgody nie wpływa na procedurę rozpatrywania wniosku.

  Wnioski należy składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Krakowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie o którym mowa na wstępie – liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Krakowie.

  Jednocześnie przypominam, że kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5.  uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 ze zm.),
  • art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327 ze zm.).

  Sprawy związane ze stypendiami za wybitne osiągnięcia edukacyjne koordynuje pani  Monika  Łopatka, specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, telefon 12/ 448-11-28; e-mail: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

   

  Z poważaniem

  Małopolski Kurator Oświaty
  Barbara Nowak

  Załączniki

   Wniosek

  Data: 2021-04-30, rozmiar: 24 KB
   Oświadczenie

  Data: 2021-04-30, rozmiar: 33 KB
   Obowiązek informacyjny

  Data: 2021-04-30, rozmiar: 29 KB
 • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  biało-czerwona fot. M. Kaproń

  Szanowni Państwo,

  Dyrektorzy, Nauczyciele

  Uczniowie i Rodzice

  Szkół Małopolski 

  W tym roku obchodzimy szczególną  rocznicę – 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

  Rocznicę tę podkreśla Uchwała Sejmu RP IX kadencji z 27 listopada 2020 roku o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

  Czytamy w niej:

  „3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.”

  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto już dwa dni później 5 maja 1791 roku, przez lata zaborów obchodzenie tego Święta było zabronione i karane nawet zsyłką. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku.

  Po II wojnie światowej komunistyczne władze zabroniły publicznego świętowania tego dnia, a ostatecznie Święto zostało zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie świętowano to historyczne wydarzenie. Narodowe Trzeciego Maja zostało przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku

  W związku z przeżywaną w tym roku 230. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja warto poznać bliżej to niezwykle ważne w dziejach naszego Narodu wydarzenie sięgając do poniższych materiałów

  Zachęcam wszystkich Państwa  – Uczniów, Nauczycieli i Rodziców, by w najbliższych dniach znaleźć czas na poznanie tego doniosłego w naszych dziejach Wydarzenia i Dokumentu.

  Małopolski Kurator Oświaty

  Barbara Nowak

 • Przyjęcie pierwszoklasistów w poczet czytelników biblioteki szkolnej

  W ostatnich dniach pierwszoklasiści naszej szkoły zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki. Specjalnie na tę okazję została przygotowana krótka część artystyczna, dzięki której dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o książce i bibliotece. Przeprowadzono rozmowę o konieczności właściwego obchodzenia się z książką, by mogła ona służyć innym czytelnikom. Dzieci miały możliwość przejrzenia regałów, na których znajdują się utwory dla najmłodszych.

  Na zakończenie spotkania nowi czytelnicy złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali zakładki oraz pamiątkowy dyplom dla klasy.

  Mamy nadzieję, że wszyscy pierwszoklasiści wiedzą, jak należy zachować się w bibliotece, potrafią samodzielnie wypożyczać książki i będą naszymi częstymi gośćmi.
  Podziękowania dla pani Kasi Kaczmarczyk ze świetlicy oraz uczennic, które gościnnie wzięły udział w nagraniu. Były to: Lena Łapka, Ola Majewska, Weronika Skiba, Ania Wsół.

                                                                                           Krystyna Wiewiórka

 • Spotkania czytelnicze w czasie zdalnego nauczania

  W czasie zdalnego nauczania dla uczniów klas 1-3 biblioteka szkolna i świetlica przygotowują  spotkania czytelnicze. Raz w tygodniu uczniowie w dzienniku elektronicznym otrzymują link z nagraniem czytanego tekstu. Ostatnio dzieci mogły poznać historię pluszowego misia oraz wysłuchać opowiadania o Franklinie, a już wkrótce poznają niezwykłą przygodę świętego Mikołaja.

  Zapraszamy do obejrzenia  nagrań i zachęcamy również do samodzielnego czytania.

   

                                   Krystyna Wiewiórka, Katarzyna Kaczmarczyk