• Prośba do Rodziców!

    Szanowni Rodzice,

    w trosce o zdrowie  uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły, apelujemy o przysyłanie, przyprowadzanie do szkoły uczniów zdrowych, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych  czy innych dolegliwości zgłaszanych przez dziecko rodzicom wieczorem, czy w dniu pójścia do szkoły. Prosimy dorosłych o zakładanie maseczek przed wejściem do szkoły. Uprzejmie też prosimy, żeby w okresie pandemii ograniczać długi pobyt dziecka w szkole (w świetlicy) jeżeli w danym dniu rodzic może po zajęciach zabrać dziecko do domu.

    Tylko wspólna nasza odpowiedzialność i stosowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego, może uchronić nas od zakażeń i wprowadzania nauczania zdalnego.

    Z poważaniem

    Dyrekcja szkoły

  • ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZESNIA 2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM.H.SIENKIEWICZA W MSZANIE DOLNEJ.

    1. Ogólne zasady dla szkół i placówek:
    + Szczepienie –       rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

     

    Dezynfekcja –       przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
    Dystans –       minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
    Higiena –       częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    Maseczka –       w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
    Wietrzenie –       przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

                          II .Organizacja zajęć w szkole zgodnie z wytycznymi ME i N, MZ i GIS dla                     

              publicznych i niepublicznych szkół  i placówek – tryb stacjonarny .                                                                

    1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych .
    2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
    3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
    4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zapoznać się z informacją o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego ,następnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
    5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
    6. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
    7. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
    8. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5m,
    9. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
    10. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, po zastosowaniu środków ochronnych ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
    11. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
    12. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który podlega  dezynfekowaniu  po użyciu w danej grupie.
    13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu – IZOLATKA II p. lub w innym wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,     i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
    14. W każdej powyższej sytuacji należy powiadomić dyrekcję szkoły ,   ucznia z objawami umieścić w Izolatce lub w innej wolnej sali z zachowaniem wymaganego dystansu.
    15. Mając na uwadze ograniczenie przemieszczania się uczniów, od 1 września br. szkoła wprowadza unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Uczniowie uczą się w wyznaczonych salach lekcyjnych.
    16. Obowiązuje wietrzenie sal lekcyjnych, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę,  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także                  w czasie zajęć.
    17. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    18. Wprowadza się obowiązek noszenia maseczek: a) dla uczniów kl. IV -VIII w czasie przerw na korytarzu, boisku szkolnym                    b) dla nauczycieli  podczas pełnienia dyżurów na korytarzach,                                                            c) dla pracowników administracji i obsługi  podczas kontaktów      z nauczycielami, uczniami i rodzicami.
    19. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
    20. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
    21. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
    22. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
    23. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
    24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
    25. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
    26. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.
    27. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych  wprowadza się zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk zostaną rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.       Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
    28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej zobowiązani są do ograniczenia kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
    29. Każdy nauczyciel prowadzący dodatkowe zajęcia, informuje uczniów i rodziców o godzinie i miejscu ich realizacji.
    30. Biblioteka szkolna upowszechnia uczniom ,nauczycielom i rodzicom zasady korzystania z biblioteki szkolnej, godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych przechowywanych .  materiałów
    31. Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania                     z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

    III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

    1. Przy wejściu głównym umieszone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
    2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, powinny mieć zakryte usta i nos oraz nie powinny przekraczać wyznaczonych stref przebywania.
    3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
    4. Codzienne prace porządkowe w szkole podlegają monitoringowi ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
    5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
    6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
    7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
    8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych to powinni je wrzucać do wyznaczonych pojemników.

    IV. Gastronomia

    1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
    2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów                            i poręczy krzeseł po każdej grupie.
    3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego  i higienicznego spożycia posiłku.
    4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
    5. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę.  W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

    V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

    1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
    2. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
    3. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,                aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
    4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
    5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
    6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

    Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie                          w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie                        i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

    1. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
    2. Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
    3. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
    4. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

    VIII. Osoby odpowiedzialne za rozpoczęcie działań z uwagi na sytuację epidemiologiczną

    Informacja do sanepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić                od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację                   o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne,                  a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.

    IX. Procedury w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2

    1. W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia na terenie szkoły lub placówki, dyrektor lub wskazany pracownik powinien odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu, a następnie poinformować o tym fakcie rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza.
    2. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.
    3. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych.
    4. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego.
    5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

      

                                                       Zasady obowiązują od 1 września 2021 r.

    Załączniki – instrukcje

    1. mycia rąk

    https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

    1. dezynfekcji rąk

    https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

    1. prawidłowego zdejmowania maseczki

    https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

    1. prawidłowego zdejmowania rękawiczek

    https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

     

     

     

     

  • Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 w Szkole Podstawowej NR 1         

    1. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I KLASY I – III

    Godz. 10.30 – Msza święta w Kościele Miłosierdzia Bożego dla klas 0-III.

    Po nabożeństwie uczniowie z rodzicami udają się do szkoły. Oddziały przedszkolne i klasy pierwsze zapraszamy na spotkanie ogólne w Miejskiej Hali Sportowej. Klasy drugie i trzecie zapraszamy na spotkania z Wychowawcami klas w wyznaczonych salach.

    Rodziców uczniów kl. I-III prosimy o przyniesienie torby lub reklamówki na podręczniki i ćwiczenia, które będą rozdawane dzieciom podczas spotkań                 

    Przypominamy dorosłym o obowiązku zakrywania ust i dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia (dzieci dezynfekują ręce). Z dzieckiem przychodzi tylko jeden rodzic. Zachowujemy dystans społeczny.

    KLASA SALA  WYCHOWAWCA
    II a 8 Pani Magdalena Węglarz
    II b 10 Pani Krystyna Lulek
    III a 6 Pani Magdalena Nawieśniak
    III b 7 Pani Jolanta Strama-Morawska
    III c 11 Pani Grażyna Staroń

    2. KLASAY IV – VIII

    Godz. 8.00 – Msza święta w Kościele Miłosierdzia Bożego dla klas  IV- VIII.

    Po nabożeństwie spotkania z wychowawcami w klasach.

    KLASA SALA  WYCHOWAWCA
    IVA 4 Pani Małgorzata Kołodziejska
    IVB 11 Pani Monika Jurczak -Ślaga
    VA Sala plastyczna Pani Katarzyna Kubowicz
    V B HARCÓWKA Pani Joanna Wojtyczka
    VC Hala sportowa Pani Marta Bijatowska
    VIA 14 Pani Katarzyna Mielnikiewicz
    VII A 15 Pan Mariusz Klimek
    VII B Hala sportowa I p. Pani Agnieszka Pyszczek
    VIIC 12 Pani Stanisława Łabuz
    VIIIA 17 Pani Irena Kołodziej
    VIIIB 16 Pani Maria Wojtkowiak
    VIIIC 6 Pani Agnieszka Świerk

    Po  spotkaniu wychowawca odprowadza klasę do wyznaczonego wyjścia ze szkoły.

    Uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkoły, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.

    Biblioteka szkolna informuje, że wypożyczenia podręczników na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będą w następujących terminach:

    -klasy  IVA, B, VIA, VIIA ,B, C – otrzymają podręczniki 1 września 2021 r. w czasie spotkania z wychowawcą

    -klasy VIIIA, B, C – otrzymają podręczniki 2 września 2021r.

    – klasy VA, B, C  – otrzymają podręczniki 3 września 2021r.

    ŻYCZYMY MIŁEGO ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO.

     

     

  • Procedura zapisania ucznia do świetlicy szkolnej

    Drodzy Rodzice, po zapoznaniu się z planem lekcji, który znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI/PLAN LEKCJI na naszej stronie internetowej, prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oraz dostarczenia jej do sekretariatu szkoły do dnia  31.08.2021 r. lub w dniu 01.09.2021 r. do świetlicy szkolnej.

    Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w szkole wypełnionej karty zgłoszenia (do pobrania z zakładki DOKUMENTY-DOKUMENTY DO POBRANIA) w wyznaczonym przez szkołę terminie.

    Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
    a) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
    b) pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci,
    c) będące uczniami klas I-III,
    d) będące uczniami klas IV-VIII – tylko w  uzasadnionych przypadkach.

    W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu na inne okoliczności po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.

    Przed wypełnieniem karty zgłoszeniowej do świetlicy rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy, który dostępny jest w zakładce DLA UCZNÓW-ŚWIETLICA.

    Obecność na zajęciach świetlicowych w wyznaczonych przez Państwa godzinach jest obowiązkowa.