• Organizacja pracy sekretariatu szkoły w okresie wakacyjnym.

  Uprzejmie informujemy o pracy  sekretariatu szkoły w okresie wakacyjnym :

  lipiec – do 9 lipca .

  sierpień – od 2 – 4 sierpnia  i od 23 sierpnia .

  Wydawanie kart rowerowych – od 6-9 lipca.

  Wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  – 9 lipca(piątek).  2021r. od godz. 8.30.

  Tel.18 33 10 101 ,e-mail : sekretariatsp1@op.pl

 • OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/21 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1.

     

  W piątek (25.06) o godz. 8.00. Msza św. dziękczynna na zakończenie Roku szkolnego w kościele Miłosierdzia Bożego  w Mszanie Dolnej.    Rodzice decydują o udziale dziecka w nabożeństwie.                                                                                   Uczniowie klas 0-III pozostają pod opieką Rodziców podczas Mszy św.  i  w drodze do i z kościoła.                                            Uczniowie klas IV- VIII za zgodą Rodziców przychodzą samodzielnie lub   z Rodzicami.           Po zakończeniu Mszy Świętej spotkania w szkole.                 

  Szkoła zapewni bezpieczeństwo na przejściach na ul. Kopernika i na ul. Tolińskiego.                                

  W trosce o bezpieczeństwo uczniów w dniu 25 czerwca br. nie planujemy organizacji uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego 2020/21.

  1. Uczeń (lub Rodzic) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej może odebrać świadectwo indywidualnie lub podczas spotkania z Wychowawcą klasy w dniu                 25 czerwca oraz  w innych niżej podanych terminach.
  2. Harmonogram odbioru świadectw i spotkań z Wychowawcami w dniu 25 czerwca 2021 r.
  LP. KLASA GODZINA MIEJSCE  
  1. VIIIA 9.30 – 10.30 Hala sportowa Pożegnanie absolwentów przez dyrekcję szkoły, wręczenie nagród. Spotkania z Wychowawcami                     w podzielonej części hali
  2. VIIIB
  Klasy VIIIA i VIIIB wchodzą od strony parkingu (kuchni) , wychodzą                  od strony ul. Konopnickiej.
  Wejścia do szkoły dla pozostałych klas

  Wejście nr 1 –  ul. Sienkiewicza (wejście główne do szkoły)

  Wejście nr 2 – ul. Konopnickiej (wejście przez boisko szkolne)

   

  3. VIIA 9.00 -9.40 Sala nr17 Wejście nr 2
  4. VIIB 9.00 -9.40 Sala plastyczna Wejście nr 1
  5. VIIC 9.00 -9.40 Sala nr 6 Wejście nr1
  6. VIA 9.00 – 9.30 Sala harcówka Wejście nr1
  7. VIB 9.00 -9.30 Hala –s. I p. od strony parkingu
  8. VIC 9.00 – 9.30 Sala nr13 Wejście nr1
  9. VA 9.00 – 9.35 Sala nr14 Wejście nr1
  10. IVA 9.00 – 9. 40 Sala nr 15 Wejście nr 2
  11. IV B 9.00 – 9. 40 Sala 16 Wejście nr 2
  12. IVC 9.00 – 9. 40 Hala –fitness /parter od strony parkingu
  13. IIIA 9.00 – 9. 40 Sala 8 Wejście nr1
  14. IIIB 9.00 – 9. 35 Sala 9 Wejście nr 2
  15. II A 9.00 – 9. 40 Sala 12 Wejście nr1
  16. II B 9.00 – 9. 35 Sala 7 Wejście nr1
  17. IIC 9.00 – 9. 40 Sala 5 Wejście nr 2
  18. IA 9.00 – 9. 45 Sala 4 Wejście nr 2
  19. IB 9.00 – 9. 45 Sala 10 Wejście nr 2
  1. Zakończenie roku szkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w SP-1 odbędzie się 25 czerwca w małej Sali gimnastycznej w budynku szkoły.

  – Oddział 01 – wychowawca  P. M. Lulek  – godz. 9.00

  – Oddział 02 – wychowawca  P. E. Adamczyk –godz. 10.30

  1. Dodatkowe terminy indywidualnego odbioru świadectw.
  • poniedziałek- 28 czerwca w godz. 9,00 -11.00 podczas dyżuru Wychowawców w sali podanej  na szkolnej tablicy ogłoszeń.
  • Od 1 do 9 lipca w sekretariacie szkoły w godz. 9.00- 15.00
  1. Obowiązki Ucznia i Rodzica w dniach odbioru świadectwa.
  • Korzystanie z maseczek ,odkażenie rąk przy wejściu do szkoły, hali.
  • Zachowanie wymaganego dystansu społecznego.
  • Wchodzenie i wychodzenie do szkoły/hali wg. godziny i podanej ulicy (strony) wejścia.
  • Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniu tylko w przypadku pożegnania klas ósmych i na spotkaniu kl. I-III oraz oddziałów przedszkolnych.
  1. Rodzice decydują o wyborze terminu odbioru świadectwa.
  2. Obowiązkiem szkoły jest stosowanie się do procedur bezpieczeństwa w związku     z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                                        i zwalczaniem COVID-19.

  ………………………………………………………………………………

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000879/O/D20210879.pdf

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000090501.pdf

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000095701.pdf

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000101301.pdf

   

                     

 • Nasze ,,Kalendarium” do końca roku szkolnego 2020/21

  3 czerwca (czwartek) Boże Ciało
  4 czerwca (piątek) SEKRETARIAT SZKOLNY -NIECZYNNY

  Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze  od godz. 6.30  do godz.16.30.  (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej)

  10-11 czerwca Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej ocenie zachowania; rodzic podpisuje informację i przekazuje ją wychowawcy w ciągu 3 dni od daty otrzymania. Uczeń może skorzystać z procedury podwyższenia oceny zgodnie z zapisami w statucie szkoły.
  18 czerwca Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
  21 czerwca (poniedziałek) Klasy ósme – zajęcia zgodnie z planem. Dzień wolny dla szkoły podstawowej kl. I -VII Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej). Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
  21 czerwca (poniedziałek) Spotkanie organizacyjne z rodzicami przyszłych klas pierwszych  – godz.16.00 (mała sala gimnastyczna)
  25 czerwca 2021 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych, pożegnanie Absolwentów klas ósmych.
  28 czerwca(poniedziałek) Spotkanie organizacyjne z rodzicami oddziałów przedszkolnych  – godz.16.00 (mała sala gimnastyczna)
  26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.  Ferie letnie