Konkursy – Regulaminy

1. Konkurs wiedzy o patronie „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”

CELE KONKURSU:
– sprawdzenie znajomości biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza;
– kształtowanie umiejętności kojarzenia autora, bohaterów z tekstem;
– rozbudzanie zainteresowań twórczością Henryka Sienkiewicza;
– kształtowanie uczuć patriotycznych;
– przypomnienie wydarzeń historycznych opisanych w powieściach Henryka Sienkiewicza;
– doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informatycznej oraz wyszukiwania informacji z różnych źródeł;
– kształtowanie umiejętności pracy w zespole;

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas 4-6 i 1-3 gimnazjum–

Konkurs  przeprowadzony zostanie w trzech etapach

– etap klasowy – do 20 czerwca 2016

– półfinał – do 10 października

– finał – 07.11 2016 oraz w dwóch kategoriach wiekowych – kl. 4-6  oraz 1-3 gimnazjum

 1. . Warunkiem osiągania dobrych rezultatów w konkursie jest znajomość:
  a) biografii Henryka Sienkiewicza
 2. b) dzieł:
  – „ W pustyni i w puszczy”;
  – „ Krzyżacy”;
  – „Quo vadis”;
  – „ Janko Muzykant”;
  – „ Latarnik”
  – „Sachem”
 3. c) adaptacji filmowych dzieł Henryka Sienkiewicza

– Ogniem i mieczem”;
– „Potop”;
– „Pan Wołodyjowski

2. Konkurs plastyczny „Bohaterowie naszych lektur”

CELE KONKURSU

 1. Poznawanie i promowanie literatury narodowej i twórczości H. Sienkiewicza
 2. Promowanie talentów artystycznych.
 3. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka poprzez plastyczną wypowiedź.
 4. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych  kl. I-III, IV-VI i gimnazjum.

Warunki uczestnictwa:

 

 1. Wykonanie pracy o tematyce związanej z twórczością H. Sienkiewicza , format pracy A4
 2. Prace wykonane w technice: malarstwo, grafika, techniki mieszane, mozaika, collage.
 3. Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa)
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac konkursowych.
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą na publikowanie wizerunku uczestników jak i ich prac w lokalnych mediach.
 6. Prace zespołowe nie będą rozpatrywane.
 7. Prace nie będą zwracane uczestnikom

Prace należy składać do 30.10.2016 r. u nauczyciela plastyki

 

3. KONKURS RECYTATORSKI „Sienkiewicz mistrz słowa”

Cele konkursu

– popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza,

– zainteresowanie uczniów tekstami prozatorskimi,

– upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów i młodzieży,

– rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów.

 

 1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: · uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej · uczniowie klas I-III Gimnazjum.
 2. Uczestnicy przygotowują do prezentacji wybrany przez siebie fragment prozy Henryka Sienkiewicza.
 3. Czas prezentacji nie może przekraczać 3 minut.
 4. Konkurs odbędzie się do 15.11. 2016r.
 5. Kryteria oceny

– opanowanie pamięciowe utworu,

– kultura słowa (akcentowanie, przestankowanie, akcent),

– trafność interpretacji (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia),

– ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora),

– czas prezentacji nie dłuższy niż 3 minut.

Za każde kryterium będzie można otrzymać od 0 do 3 punktów.

Wszystkim uczestnikom organizatorzy życzą sukcesów i głębokich przeżyć związanych z odkrywaniem piękna dzieł H. Sienkiewicza

 

4. Konkurs klas – przygotowanie projektów związanych z rokiem H. Sienkiewicza

 1. Cele
 2. Promocja dorobku literackiego i wiedzy o Henryku Sienkiewiczu w 2016 roku.
 3. Promocja literatury polskiej poprzez działania związane z osobą i twórczością Henryka Sienkiewicza.
 4. Integracja klas, wdrażanie do ambitnej rywalizacji między klasami,

 

 1. Rodzaje projektów realizujące cele Roku Sienkiewicza

Propozycje:

 • festiwal literacki związany z twórczością i osobą Sienkiewicza,
 • cykl wykładów, spotkańdyskusyjnych lub  literaturoznawczych
 • utwór sceniczny inspirowany twórczością lub będący adaptacją wybranego utworu  Sienkiewicza
 • utwór muzyczny inspirowany twórczością patrona,
 • słuchowisko na podstawie wybranej lektury
 • projekt multimedialny i informatyczny, przewidujący ewentualną prezentację w przestrzeni publicznej,
 • rekonstrukcja historyczna związana z osobą lub twórczością patrona, jak i kontekstem historycznym oraz literackim jego dzieł,
 • gra planszowa lub gra multimedialna, związana z twórczością lub osobą patrona.

 

Klasa  zgłasza temat prezentacji  do  12 września. Tematy  poszczególnych klas nie mogą się powtarzać.  Przygotowane projekty będą prezentowane w szkole w ostatnim tygodniu października.

 

5. Konkurs na prezentację multimedialną

 1. CELE OGÓLNE:
 2. Zapoznanie uczniów z życiem i twórczością pierwszego Polaka uhonorowanego Nagrodą
 3. Nobla w dziedzinie literatury
 4. Poszerzenie wiedzy historycznej na jego temat i czasów, w których żył
 5. Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i Internetu
 6. Kształtowanie umiejętności dokonywania selekcji informacji
 7. Pobudzanie wyobraźni uczniów
 8. Doskonalenie umiejętności pracy na komputerze z wykorzystaniem multimediów
 9. Kształtowanie zdrowej rywalizacji.
 10. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 OD STRONY MERYTORYCZNEJ.

 1. oryginalne opracowanie tematu,
 2. spójność, poprawność, przejrzystość merytoryczna,
 3. poprawność pisowni,
 4. pomysłowość,
 5. podanie materiałów źródłowych wykorzystanych informacji.

  OD STRONY TECHNICZNEJ.

 1. czytelność,
 2. estetyka pracy – ilustracje, animacje, kolorystyka,
 3. umiejętność wykorzystania możliwości programów komputerowych i poprawność stosowanych technik informatycznych,

 

III. PRZEBIEG KONKURSU.

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej w programie Microsoft Office PowerPoint.
 2. Prace powinny mieć postać prezentacji multimedialnej złożonej z 15-20 slajdów.
 3. Na jednym slajdzie może być maksymalnie 5 zdań.
 4. Do konkursu dopuszczone są tylko prace indywidualne.
 5. Tematy prezentacji multimedialnych (do wyboru):
 6. Życie i twórczość H. Sienkiewicza
 7. Podróże H. Sienkiewicza
 8. Twórczość H. Sienkiewicza
 9. Praca powinna być opisana na pierwszym slajdzie: imię i nazwisko autora, klasa
 10. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię – źródła wykorzystane w pracy
 11. Prace powinny być samodzielne – kopiowanie całości lub wykorzystywanie cudzych prezentacji będzie się wiązało z odrzuceniem pracy konkursowej
 12. Prace nie będą zwracane i pozostaną w szkole do wykorzystania na lekcjach języka polskiego oraz akademiach szkolnych.
 13. Prace przyjmowane są do 15 czerwca 2016r. przez nauczycieli polonistów.
 14. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie pracy mailem lub dostarczenie jej na dysku przenośnym albo płycie CD
 15. Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego w ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej.
 16. Nagrodą w konkursie jest dodatkowa ocena z języka polskiego oraz uwaga pozytywna z zachowania.

 

Regulamin konkursu literackiego:

„Inspiracje 

czyli  

czerpiemy  z  mistrza Sienkiewicza”

Cele konkursu:

-Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności.

-Wspieranie  osób  uzdolnionych  literacko i rozwijanie zainteresowań wychodzących poza treści programów szkolnych.

-Kształtowanie postaw patriotycznych i kodeksu etycznego poprzez nawiązanie do uniwersalnych  wartości postaci  Henryka Sienkiewicza i jego  bohaterów

-Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy.

-Promocja dorobku literackiego i wiedzy o Henryku Sienkiewiczu w 2016 roku.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs  przeprowadzony  będzie w dwóch kategoriach-  dla uczniów klas 4-6 SP oraz 1-3 gimnazjum
 2. Zadanie uczniów polega na napisaniu pracy literackiej w dowolnej formie zainspirowanej tematem przewodnim konkursu.
 3. Forma:

Wydruk komputerowy, którego objętość nie powinna przekraczać 2 stron formatu A4, czcionka 12

 1. Ocena prac:

W pracach konkursowych ocenie podlegać będzie:

− zgodność z tematem,

− pomysłowość,

− poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,

− estetyka.

Prace niezgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane.

 1. Prace  oceniać  będzie  komisja  konkursowa, w  skład  której  wchodzą nauczyciele poloniści
 2. Prace konkursowe należy dostarczać do koordynatora konkursu pani K. Panek w dniach od 3 do 28 października

Prace  nie mogą być zbiorowe.

 1. Utwory  nadesłane  na  konkurs  muszą  być w  całości  oryginalną twórczością  osoby biorącej udział w konkursie; nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem  jakichkolwiek  innych  utworów,  a  także  nie  mogły  być  wcześniej  nigdzie prezentowane.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 listopada 2016 z okazji rocznicy śmierci patrona.
 3. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, a autorzy udostępniają szkole prawa autorskie oraz prawo do publikowania całości lub fragmentów swych prac.

 

Wszystkim uczestnikom organizatorzy życzą sukcesów i głębokich przeżyć związanych z odkrywaniem piękna dzieł H. Sienkiewicza