Nabór elektroniczny

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – 2022/2023

 Przejdź do strony Naboru

Co po ósmej klasie? – terminy i ważne daty

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej od 16 maja do 20 czerwca
2022 r.
od 27 lipca do 3 sierpnia
2022 r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. od 24 czerwca do 12 lipca
2022 r.
nie dotyczy
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 12 lipca 2022r. do 3 sierpnia 2022r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 18 lipca 2022r. do 8 sierpnia 2022r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 lipca 2022 r.
do godz. 12.00
9 sierpnia 2022 r.
do godz. 12.0
 6 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.   od 16 maja do 21 lipca 2022 r.  od 3 sierpnia do 11 sierpnia
2022 r.
 7 Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły);
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
 do 25 lipca 2022r. do 17 sierpnia 2022 r.
 8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  26 lipca 2022 r.
do godz.12.00
18 sierpnia 2022 r.
do godz.12.00
9 Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.   do 27 lipca 2022r.  do 19 sierpnia 2022 r.

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału, w którym przedstawiono działanie systemu naboru elektronicznego!