• Organizacja egzaminów ósmoklasisty 25-27 maja br.(przypomnienie)

  Bardzo prosimy
  o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi przebiegu egzaminu.

  Harmonogram egzaminów.

  W terminie głównym
  1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

  Czas trwania egzaminów z poszczególnych części:

  język polski 120 minut, dla uczniów uprawnionych do przedłużenia czasu do 180

  9:00 – 11.00 (przedłużony czas do 12.00)

  matematyka 100 minut dla uczniów uprawnionych do przedłużenia czasu do 150

  9:00 – 10.40 (przedłużony czas do 11.30)

  język angielski 90 minut dla uczniów uprawnionych do przedłużenia czasu do 135

  9:00 – 10.30 (przedłużony czas do 11.15)

  Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazania zaświadczeń  do 2 lipca 2021 r.

   

  Przybory z których mogą korzystać zdający na egzaminie.

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). UWAGA! Nie wolno używać długopisów z atramentem, który można wymazać ponieważ w świetle czytników elektronicznych atrament jest niewidoczny.
  2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

  Szczegółowa organizacja egzaminów
  w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej.

  1. We wtorek 25 maja i w środę 26 maja uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.20. Klasa 8a przechodzi do wejścia do hali sportowej od strony kuchni (parkingu). Uczniowie ustawiają się w kolejce wg listy w dzienniku lekcyjnym zachowując odległość 1,5 metra od siebie.

  Klasa 8b przechodzi do wejścia do hali sportowej od ul. Konopnickiej (wejście gdzie stały stoły do tenisa stołowego). Uczniowie ustawiają się w kolejce wg listy uczniów w dzienniku lekcyjnym zachowując odległość 1,5 metra od siebie.

  1. Uczniowie będą proszeni imiennie o podejście do nauczycieli z komisji.
  2. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
  3. W wyznaczonym miejscu będzie można zostawić plecak, telefon i ubranie wierzchnie.
  4. Nauczyciel z komisji będzie losował numer stolika kolejno dla każdego ucznia.
  5. Następnie uczeń (przy wejściu) otrzyma w koszulce zestaw kodów kreskowych. Uczeń ma obowiązek sprawdzić czy otrzymał odpowiednie kody (imię i nazwisko). Kody kreskowe będą potrzebne do przyklejenia w wyznaczonych miejscach na arkuszach egzaminacyjnych. UWAGA! Nie przyklejamy naklejki z imieniem i nazwiskiem.
  6. Po tych czynnościach należy przejść do wylosowanego stolika nie kontaktując się z innymi zdającymi.
  7. Do sali uczeń może wnieść przybory do pisania, chusteczki higieniczne i butelkę wody. Butelkę wody ustawia z boku stolika.
  8. Nie wolno do sali wnosić tel. komórkowych, korektorów, kalkulatorów, zegarków z dostępem do internetu.
  9. Podczas czynności organizacyjnych i za każdym razem gdy do stolika podchodzi nauczyciel należy mieć zasłonięte usta i nos. Po czynnościach organizacyjnych można odsłonić usta i nos.
  10. Przewodnicząca/cy komisji przypomni wszystkie zasady obowiązujące podczas egzaminu.
  11. Przewodniczący komisji 10 minut przed zakończeniem czasu pracy przypomni, o kończącym się czasie i konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
  12. Po zakończeniu czasu pracy z arkuszem uczniowie otrzymują dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.
  13. Zdający może przez podniesienie ręki zasygnalizować nauczycielowi potrzebę zadania pytania i czeka aż nauczyciel do niego podejdzie (np. wyjście to toalety, potrzebę skorzystania z zapasowego długopisu itp.). W takich sytuacjach nauczyciel i uczeń mają obowiązek zasłonięcia ust i nosa.
  14. Żaden uczeń nie może zakończyć egzaminu i opuścić sali wcześniej niż po upływie godziny od rozpoczęcia egzaminu (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).

  UWAGA! Zakończenie pracy z arkuszem uczeń zasygnalizuje przez podniesienie ręki i oczekuje aż nauczyciel podejdzie i zezwoli na opuszczenie sali. Arkusz egzaminacyjny i  kody kreskowe zostawia na brzegu stolika.

  1. Po zakończeniu pracy z arkuszem i opuszczeniu sali egzaminacyjnej uczeń zabiera pozostawione w szatni rzeczy i niezwłocznie udaje się do domu.
  2. W czwartek 27 maja uczniowie egzamin z języka angielskiego piszą w budynku szkoły.

  Klasa 8a przychodzi do szkoły na godz. 8.30.

  Sale egzaminacyjne klasy 8a to 16 i 17. Uczniowie wychodzą na II piętro klatką schodową nr 2 i wchodzą do sal nr 16 i 17.

  Klasa 8b przychodzi do szkoły na 8.30.
  Sale egzaminacyjne klasy 8b to13, 14 i 15. Uczniowie wchodzą na II piętro klatką schodową nr 1 i wchodzą do sal nr 13, 14 i 15.

  Wszyscy uczniowie zachowują dystans  1,5 metra od siebie.

   

  1. W wyznaczonym miejscu na korytarzu przed salą egzaminacyjną będzie można zostawić plecak, telefon i ubranie wierzchnie.

   

  POZOSTAŁE ZASADY NIE ZMIENIAJĄ SIĘ.

  WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY POWODZENIA!

   

  Obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

   

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  UWAGA!

  Jeżeli uczeń jest alergikiem, Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia Rodzica o alergii dziecka do sekretariatu szkoły do 24 maja 2021r.

   

  1. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

   

  1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

   

  1. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 1) zdający 2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu.

   

  1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

   

  1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

   

  1. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

   

  1. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

   

  1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

   

  1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
   1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety
   3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

  UWAGA!

  Uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy zakrywają  usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową,  przyłbicą – tylko w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką).

   

  1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

   

  1. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języka angielskiego w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie  z płyty CD.

   

  1. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa:
   1) w oczekiwaniu na wejście do sali egzaminacyjnej należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 metra między osobami,
   2) należy bezwzględnie zakrywać usta i nos w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem lub inną osobą, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
   3) nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Należy przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

  4) należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

  • w czasie egzaminu nie wolno kontaktować się z innymi zdającymi
  • zdający nie mogą tworzyć grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  • uczniowie po egzaminie swoimi wrażeniami mogą dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.  Muszą unikać spotkań w grupie, np. po wyjściu ze szkoły.
 • Nagroda Burmistrza Miasta Mszana Dolna – 2021

  Regulamin przyznawania nagród Burmistrza Miasta Mszana Dolna dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej, znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY/Regulaminy.

  Dodatkowych informacji i pomocy udzielą dyrekcja i wychowawcy.

  Wzory dokumentów można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej.

  Wypełnione wnioski z załącznikami składamy w sekretariacie szkoły do 14 czerwca do godz. 14.00.

 • Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne za rok szkolny 2020/2021

  Szanowni Państwo
  Dyrektorzy Szkół
  województwa małopolskiego

   

  Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2021 r.

  Jednocześnie przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania terminu składania wniosków.

  Zwracam szczególną uwagę na rzetelne wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium MEN, z uwzględnieniem opisu wskazanego w nawiasach każdej kategorii osiągnięć.

  W celu usprawnienia przygotowania dokumentacji uprzejmie proszę także o przesłanie wypełnionego wniosku jako załącznika w  programie Word na adres mailowy: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

  Wniosek powinien być wypełniony wyłącznie pismem komputerowym (na jednej kartce dwustronnie drukowanej).

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2020/2021. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
   W przypadku finałów olimpiad/konkursów/zawodów sportowych odbywających się po 30 lipca 2021 r. wniosek zawierający wzmiankę o możliwych osiągnięciach kandydata należy złożyć w wyznaczonym terminie, a dokumentację uzupełniającą potwierdzającą te osiągnięcia należy dosłać po jej uzyskaniu.
  2. Oświadczenie (zał. nr 2) wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych – tzn. imienia i nazwiska oraz nazwy i siedziby szkoły zawartych we wniosku o przyznanie stypendium – w celu umieszczenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia. Brak zgody nie wpływa na procedurę rozpatrywania wniosku.

  Wnioski należy składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Krakowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie o którym mowa na wstępie – liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Krakowie.

  Jednocześnie przypominam, że kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5.  uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 ze zm.),
  • art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327 ze zm.).

  Sprawy związane ze stypendiami za wybitne osiągnięcia edukacyjne koordynuje pani  Monika  Łopatka, specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, telefon 12/ 448-11-28; e-mail: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

   

  Z poważaniem

  Małopolski Kurator Oświaty
  Barbara Nowak

  Załączniki

   Wniosek

  Data: 2021-04-30, rozmiar: 24 KB
   Oświadczenie

  Data: 2021-04-30, rozmiar: 33 KB
   Obowiązek informacyjny

  Data: 2021-04-30, rozmiar: 29 KB
 • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  biało-czerwona fot. M. Kaproń

  Szanowni Państwo,

  Dyrektorzy, Nauczyciele

  Uczniowie i Rodzice

  Szkół Małopolski 

  W tym roku obchodzimy szczególną  rocznicę – 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

  Rocznicę tę podkreśla Uchwała Sejmu RP IX kadencji z 27 listopada 2020 roku o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

  Czytamy w niej:

  „3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.”

  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto już dwa dni później 5 maja 1791 roku, przez lata zaborów obchodzenie tego Święta było zabronione i karane nawet zsyłką. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku.

  Po II wojnie światowej komunistyczne władze zabroniły publicznego świętowania tego dnia, a ostatecznie Święto zostało zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie świętowano to historyczne wydarzenie. Narodowe Trzeciego Maja zostało przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku

  W związku z przeżywaną w tym roku 230. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja warto poznać bliżej to niezwykle ważne w dziejach naszego Narodu wydarzenie sięgając do poniższych materiałów

  Zachęcam wszystkich Państwa  – Uczniów, Nauczycieli i Rodziców, by w najbliższych dniach znaleźć czas na poznanie tego doniosłego w naszych dziejach Wydarzenia i Dokumentu.

  Małopolski Kurator Oświaty

  Barbara Nowak