Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne za rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
województwa małopolskiego

 

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2021 r.

Jednocześnie przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania terminu składania wniosków.

Zwracam szczególną uwagę na rzetelne wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium MEN, z uwzględnieniem opisu wskazanego w nawiasach każdej kategorii osiągnięć.

W celu usprawnienia przygotowania dokumentacji uprzejmie proszę także o przesłanie wypełnionego wniosku jako załącznika w  programie Word na adres mailowy: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

Wniosek powinien być wypełniony wyłącznie pismem komputerowym (na jednej kartce dwustronnie drukowanej).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2020/2021. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  W przypadku finałów olimpiad/konkursów/zawodów sportowych odbywających się po 30 lipca 2021 r. wniosek zawierający wzmiankę o możliwych osiągnięciach kandydata należy złożyć w wyznaczonym terminie, a dokumentację uzupełniającą potwierdzającą te osiągnięcia należy dosłać po jej uzyskaniu.
 2. Oświadczenie (zał. nr 2) wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych – tzn. imienia i nazwiska oraz nazwy i siedziby szkoły zawartych we wniosku o przyznanie stypendium – w celu umieszczenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia. Brak zgody nie wpływa na procedurę rozpatrywania wniosku.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Krakowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie o którym mowa na wstępie – liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Jednocześnie przypominam, że kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 5.  uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 ze zm.),
 • art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327 ze zm.).

Sprawy związane ze stypendiami za wybitne osiągnięcia edukacyjne koordynuje pani  Monika  Łopatka, specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, telefon 12/ 448-11-28; e-mail: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

 

Z poważaniem

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki

 Wniosek

Data: 2021-04-30, rozmiar: 24 KB
 Oświadczenie

Data: 2021-04-30, rozmiar: 33 KB
 Obowiązek informacyjny

Data: 2021-04-30, rozmiar: 29 KB