Nauczanie zdalne przedłużone do 16 kwietnia br.

  1. Od 12 – 16 kwietnia, naukę w trybie zdalnym nadal będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych .
  2. Obowiązuje aktualny plan lekcji podany w dzienniku elektronicznym.
  3. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne  w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku przez  rodziców do dyrekcji szkoły.
  4. W porozumieniu z rodzicami, zajęcia nauczania indywidualnego, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, logopedyczne, wczesnego wspomagania, korekcyjno-kompensacyjne mogą odbywać się w formie nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły.
  5. Ze względu na inne, uzasadnione przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu, szkoła może zorganizować nauczanie stacjonarne w szkole. Warunkiem jest złożenie wniosku przez rodziców do dyrekcji szkoły.
  6. Konsultacje dla klas ósmych zostaną wznowione od 12 kwietnia wg podanego harmonogramu .
  7. W związku z powyższym, w szkole obowiązuje Procedura nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 1 dla klas I-VIII obowiązującą od 22 marca 2021 r. do odwołania.
  8. Uczniowie i rodzice za pośrednictwem dziennika elektronicznego “LIBRUS” lub telefonicznie (18 33 10101), mogą umówić się na rozmowę dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której udzielą dyrektor i wicedyrektor szkoły w umówionym czasie.

Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy. W każdej sprawie szkolnej prosimy                                                    o kontakt z wychowawcą klasy, dyrekcją szkoły i sekretariatem tel.18 33 10 101,                                         e-mail: sekretariatsp1@op.pl

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły