Plany organizacyjne- od 16 maja do zakończenia roku szkolnego 2022/23

 
16 maja  (wtorek)
Klasowe spotkania Wychowawców klas  z Rodzicami – kl. IV -VI od godz.16.00.
Rodziców  klas VII i VIII zapraszamy na spotkanie ogólne  o godz.15.30  dotyczące poradnictwa zawodowego, egzaminów ósmoklasisty i bieżących spraw szkolnych. Spotkanie odbędzie się w małej sali gimnastycznej.  
17 maja (środa)
Klasowe spotkania Wychowawców klas  z Rodzicami  – kl. I- III od godz.15.30.
16 maja (wtorek)
Powiadomienie uczniów i rodziców, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  na II półrocze o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub ocenie nagannej z zachowania oraz nieklasyfikowaniu. Rodzic potwierdza: podpisem na jednym egzemplarzu zapoznanie się z wykazem ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania u wychowawcy lub elektronicznie po otrzymaniu od wychowawcy takiej informacji.
 23 maja (wtorek)
Egzamin ósmoklasisty
Klasy I-III – dzień wolny .  (6)
Świetlica szkolna – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.30.
Klasy IV-VII –  zajęcia zgodnie z planem.
Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
24 maja  (środa)
Egzamin ósmoklasisty
Klasy IV-VII  – dzień wolny.  (6)
Świetlica szkolna – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30.
Klasy I-III –  zajęcia zgodnie z planem.
Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem .
 25 maja  (czwartek)
Egzamin ósmoklasisty
Dzień wolny dla szkoły podstawowej. (7)
Świetlica szkolna- zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.30.
Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
7 czerwca
Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz przewidywanej ocenie zachowania- rodzic podpisuje informację i przekazuje ją wychowawcy w ciągu 3 dni od daty otrzymania. Uczeń może skorzystać z procedury podwyższenia oceny zgodnie z zapisami w statucie szkoły.
8 czerwca (czwartek)
 Boże Ciało
9 czerwca (piątek)
Dzień wolny dla szkoły podstawowej. (8)
Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.30.
(Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej)
Oddziały przedszkolne – dyżur                               
16 czerwca (piątek)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna .
23 czerwca 2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w szkołach.
27 czerwca (wtorek)
Spotkanie z rodzicami klas I (od r.szk.2023/24) o godz.16:00  w małej sali gimnastycznej.
27 czerwca (wtorek)
Spotkanie z rodzicami oddziałów przedszkolnych (od r.szk.2023/24) o godz. 17.00 w jadalni.