Nasze ,,Kalendarium” do końca roku szkolnego 2020/21

3 czerwca (czwartek) Boże Ciało
4 czerwca (piątek) SEKRETARIAT SZKOLNY -NIECZYNNY

Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze  od godz. 6.30  do godz.16.30.  (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej)

10-11 czerwca Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej ocenie zachowania; rodzic podpisuje informację i przekazuje ją wychowawcy w ciągu 3 dni od daty otrzymania. Uczeń może skorzystać z procedury podwyższenia oceny zgodnie z zapisami w statucie szkoły.
18 czerwca Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
21 czerwca (poniedziałek) Klasy ósme – zajęcia zgodnie z planem. Dzień wolny dla szkoły podstawowej kl. I -VII Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej). Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
21 czerwca (poniedziałek) Spotkanie organizacyjne z rodzicami przyszłych klas pierwszych  – godz.16.00 (mała sala gimnastyczna)
25 czerwca 2021 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych, pożegnanie Absolwentów klas ósmych.
28 czerwca(poniedziałek) Spotkanie organizacyjne z rodzicami oddziałów przedszkolnych  – godz.16.00 (mała sala gimnastyczna)
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.  Ferie letnie