• Nauczanie hybrydowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej 17 – 28 maja 2021r.( dla klas IV-VIII).

  Od 17 do 28 maja, naukę w trybie hybrydowym (zajęcia w szkole i w domu) będą realizowali uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej według następującego harmonogramu:

   

  Klasa Poniedziałek

  17 maja

  Wtorek

  18 maja

  Środa

  19 maja

  Czwartek

  20 maja

  Piątek

  21 maja

  Poniedziałek

  24 maja

  Wtorek

  25 maja

  Środa

  26 maja

  Czwartek

  27 maja

  Piątek

  28 maja

  4a Zajęcia w szkole                   s.4 Zajęcia w szkole s.4 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole             s.4 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole              s.4 Nauczanie zdalne w domu Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Zajęcia w szkole       s.4
  4b Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.12 Zajęcia w szkole s.12 Zajęcia w szkole s.12 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.12 Nauczanie zdalne w domu Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Zajęcia w szkole s.12
  4c Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.5 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole         s.5 Zajęcia w szkole s.5 Zajęcia w szkole             s.5 Nauczanie zdalne w domu Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Zajęcia w szkole            s.5
  5a Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.14 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.14 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole            s.14 Zajęcia w szkole s.14 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Zajęcia w szkole  s14
  6a Zajęcia w szkole                s.12 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.14 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.12 Zajęcia w szkole s.16 Zajęcia w szkole s.12 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Nauczanie zdalne w domu
  6b Zajęcia w szkole        HALA Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole HALA Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole HALA Zajęcia w szkole          s.6 Zajęcia w szkole s.15 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Nauczanie zdalne w domu
  6c Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole HALA Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole         HALA Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole               s.17 Zajęcia w szkole s.17 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Zajęcia w szkole HALA
  7a Zajęcia w szkole          s.14 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.5 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.14 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.16 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Zajęcia w szkole s.16
  7b Zajęcia w szkole                    s.5 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.4 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.4 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole             s.4 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Zajęcia w szkole s.17
  7c Zajęcia w szkole s.6 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.6 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole s.6 Nauczanie zdalne w domu Zajęcia w szkole                 s.6 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Zajęcia w szkole               s.6
  8a Zajęcia w szkole                 s.17 Zajęcia w szkole s.17 Zajęcia w szkole s.17 Zajęcia w szkole s.17 Zajęcia w szkole s.17 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

  EGZAMIN – J. POLSKI

   

  EGZAMIN – MATEMATYKA

   

  EGZAMIN –                J. ANGIELSKI

  Nauczanie zdalne w domu
  8b Zajęcia w szkole                    s.16 Zajęcia w szkole s.16 Zajęcia w szkole s.16 Zajęcia w szkole s.16 Zajęcia w szkole s.16 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

  EGZAMIN – J. POLSKI

   

  EGZAMIN – MATEMATYKA

   

   

  EGZAMIN –              J ANGIELSKI

   

  Nauczanie zdalne w domu

   

   

  1. Obowiązuje aktualny plan lekcji podany w dzienniku elektronicznym.
  2. Uczniowie uczą się w swoich przydzielonych salach na czas nauki w systemie hybrydowym. Przechodzą do innych sal na informatykę (s. 2 lub 13), wf, j. angielski, j. niemiecki ( w przypadku jeśli jest podział na grupy).
  3. Wejście nr 1 (główne od ul. Sienkiewicza) – klasy II, III i uczniowie, którzy mają lekcje w salach nr 6, 12, 13, 14, 15.

  Wejście nr 2 (przez boisko szkolne od ul. Konopnickiej) – klasy „0”, I  i uczniowie, którzy mają lekcje w salach nr 4, 5,                16, 17.

  1. W każdej sali jest pojemnik do dezynfekcji.
  2. Oddziały przedszkolne i klasy I-III nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
  3. W związku z powyższym ,w szkole obowiązuje Procedura nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 dla klas I-VIII obowiązującą od 22 marca 2021 r. do odwołania (obecnie tylko dla kl. IV-VIII) oraz Zasady funkcjonowania klas I – VIII w czasie epidemii obowiązujące od  17 maja  
  4. Dni wolne od zajęć dydaktycznych z uwagi na egzamin ósmoklasisty : 25 maja dla klas I – III, 26 maja dla klas IV – VII, 27 maja dla klas I – VII.
  5. Uczniowie i rodzice za pośrednictwem dziennika elektronicznego ,,LIBRUS’’ lub telefonicznie (18 33 10101),mogą umówić się na rozmowę dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej z pedagogiem szkolnym.

   

  1. Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy. W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt z wychowawcą klasy, dyrekcją szkoły i sekretariatem tel.18 33 10 101, e-mail: sekretariatsp1@op.pl

  Przypominamy Kalendarium na maj i czerwiec br.

  24 maja (poniedziałek) Dzień wolny dla klas ósmych. Klasy I-VII, Oddziały przedszkolne, Świetlica szkolna – zajęcia zgodnie z planem.
  25 maja (wtorek) Egzamin ósmoklasistyKlasy I-III – dzień wolny. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30   do godz.16.30. Klasy IV-VII –  zajęcia zgodnie z planem. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
  26 maja  (środa) Egzamin ósmoklasistyKlasy IV-VII  – dzień wolny. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. Klasy I-III –  zajęcia zgodnie z planem.  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
  27 maja (czwartek) Egzamin ósmoklasisty. Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
  3 czerwca (czwartek) Boże Ciało
  4 czerwca (piątek) Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze  od godz. 6.30  do godz.16.30.  (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej) Oddziały przedszkolne – dyżur
  10-11 czerwca Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej ocenie zachowania; rodzic podpisuje informację i przekazuje ją wychowawcy w ciągu 3 dni od daty otrzymania. Uczeń może skorzystać z procedury podwyższenia oceny zgodnie z zapisami w statucie szkoły.
  18 czerwca Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
  21 czerwca (poniedziałek) Klasy ósme – zajęcia zgodne z planem. Dzień wolny dla szkoły podstawowej kl. I -VII Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze  od godz. 6.30  do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
  21 czerwca (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych  – godz.16.00 (mała sala gimnastyczna)
  25 czerwca 2021 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych, pożegnanie Absolwentów klas ósmych.

   

   

 • Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne za rok szkolny 2020/2021

  Szanowni Państwo
  Dyrektorzy Szkół
  województwa małopolskiego

   

  Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2021 r.

  Jednocześnie przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania terminu składania wniosków.

  Zwracam szczególną uwagę na rzetelne wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium MEN, z uwzględnieniem opisu wskazanego w nawiasach każdej kategorii osiągnięć.

  W celu usprawnienia przygotowania dokumentacji uprzejmie proszę także o przesłanie wypełnionego wniosku jako załącznika w  programie Word na adres mailowy: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

  Wniosek powinien być wypełniony wyłącznie pismem komputerowym (na jednej kartce dwustronnie drukowanej).

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2020/2021. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
   W przypadku finałów olimpiad/konkursów/zawodów sportowych odbywających się po 30 lipca 2021 r. wniosek zawierający wzmiankę o możliwych osiągnięciach kandydata należy złożyć w wyznaczonym terminie, a dokumentację uzupełniającą potwierdzającą te osiągnięcia należy dosłać po jej uzyskaniu.
  2. Oświadczenie (zał. nr 2) wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych – tzn. imienia i nazwiska oraz nazwy i siedziby szkoły zawartych we wniosku o przyznanie stypendium – w celu umieszczenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia. Brak zgody nie wpływa na procedurę rozpatrywania wniosku.

  Wnioski należy składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Krakowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie o którym mowa na wstępie – liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Krakowie.

  Jednocześnie przypominam, że kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5.  uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 ze zm.),
  • art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327 ze zm.).

  Sprawy związane ze stypendiami za wybitne osiągnięcia edukacyjne koordynuje pani  Monika  Łopatka, specjalista w Wydziale Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, telefon 12/ 448-11-28; e-mail: monika.lopatka@kuratorium.krakow.pl

   

  Z poważaniem

  Małopolski Kurator Oświaty
  Barbara Nowak

  Załączniki

   Wniosek

  Data: 2021-04-30, rozmiar: 24 KB
   Oświadczenie

  Data: 2021-04-30, rozmiar: 33 KB
   Obowiązek informacyjny

  Data: 2021-04-30, rozmiar: 29 KB
 • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  biało-czerwona fot. M. Kaproń

  Szanowni Państwo,

  Dyrektorzy, Nauczyciele

  Uczniowie i Rodzice

  Szkół Małopolski 

  W tym roku obchodzimy szczególną  rocznicę – 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

  Rocznicę tę podkreśla Uchwała Sejmu RP IX kadencji z 27 listopada 2020 roku o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

  Czytamy w niej:

  „3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.”

  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto już dwa dni później 5 maja 1791 roku, przez lata zaborów obchodzenie tego Święta było zabronione i karane nawet zsyłką. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku.

  Po II wojnie światowej komunistyczne władze zabroniły publicznego świętowania tego dnia, a ostatecznie Święto zostało zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie świętowano to historyczne wydarzenie. Narodowe Trzeciego Maja zostało przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku

  W związku z przeżywaną w tym roku 230. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja warto poznać bliżej to niezwykle ważne w dziejach naszego Narodu wydarzenie sięgając do poniższych materiałów

  Zachęcam wszystkich Państwa  – Uczniów, Nauczycieli i Rodziców, by w najbliższych dniach znaleźć czas na poznanie tego doniosłego w naszych dziejach Wydarzenia i Dokumentu.

  Małopolski Kurator Oświaty

  Barbara Nowak

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III powracają do szkoły.

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

  Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

  Granatowe tło z piktogramem kalendarza i datą 4 marca. Napis Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach oświatowych od 4 maja