Kalendarium roku szkolnego 2020/21

Kalendarium roku szkolnego 2020/21  w Szkole Podstawowej Nr 1  ( z uwzględnieniem  dodatkowych dni wolnych )

Termin

Zadanie

1 września 2020 (wtorek) Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21
14 października  (środa) Dzień wolny dla szkoły podstawowej.  Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz.6.30 do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej). 
2 listopada (poniedziałek) Dzień Zaduszny Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej). Oddziały przedszkolne – dyżur.
11 listopada (środa) Narodowe Święto Niepodległości
23 grudnia (środa) – 31 grudnia  (czwartek) 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
24 grudnia (czwartek) Szkoła zamknięta –urlopy pracownicze
29 grudnia(wtorek) Powiadomienie uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  na I półrocze o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej, ocenie nagannej z zachowania oraz nieklasyfikowaniu. Rodzic potwierdza podpisem na jednym egzemplarzu zapoznanie się z wykazem ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania.
23.XII, 28-31.XII Oddziały przedszkolne – dyżur
1 stycznia 2021 (piątek) Nowy Rok
4 – 17 stycznia  2021r. Ferie zimowe.   Oddziały przedszkolne – dyżur
22 stycznia Wystawianie ocen przewidywanych
29 stycznia Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
31 stycznia

 

Zakończenie I półrocza  

 

1-30 marca Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2021/22.
1 – 6 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
3 maja (poniedziałek) Święto Konstytucji 3 Maja
18 maja Powiadomienie uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  na II półrocze o przewidywanej ocenie niedostatecznej rocznej, ocenie nagannej z zachowania oraz nieklasyfikowaniu. Rodzic potwierdza podpisem na jednym egzemplarzu zapoznanie się z wykazem ocen z zajęć edukacyjnych  i zachowania.
24 maja (poniedziałek) Dzień wolny dla klas ósmych. Klasy I-VII, Oddziały przedszkolne, Świetlica szkolna – zajęcia zgodnie z planem.
25 maja (wtorek) Egzamin ósmoklasistyKlasy I-III – dzień wolny. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30   do godz.16.30. Klasy IV-VII –  zajęcia zgodnie z planem. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
26 maja  (środa) Egzamin ósmoklasistyKlasy IV-VII  – dzień wolny. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. Klasy I-III –  zajęcia zgodnie z planem.  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
27 maja (czwartek) Egzamin ósmoklasisty. Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
3 czerwca (czwartek) Boże Ciało
4 czerwca (piątek) Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze  od godz. 6.30  do godz.16.30.  (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej)
10-11 czerwca Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej ocenie zachowania; rodzic podpisuje informację i przekazuje ją wychowawcy w ciągu 3 dni od daty otrzymania. Uczeń może skorzystać z procedury podwyższenia oceny zgodnie z zapisami w statucie szkoły.
18 czerwca Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
21 czerwca (poniedziałek) Klasy ósme – zajęcia zgodne z planem. Dzień wolny dla szkoły podstawowej kl. I -VII Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze  od godz. 6.30  do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
21 czerwca (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych  – godz.16.00 (mała sala gimnastyczna)
25 czerwca 2021 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych, pożegnanie Absolwentów klas ósmych.
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.  Ferie letnie

Propozycja wykorzystania dodatkowych dni wolnych została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego -Dz. U. z 2017 r., poz. 1603         z późniejszymi zmianami, uzyskała pozytywne opinie organów szkoły.                                                                                 Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2020 r.                                                                                        Pozytywna  opina Rady Rodziców  z dnia  28 września 2020 r.                                                                                                  Pozytywna  opinia  Samorządu Uczniowskiego z dnia 30 września 2020 r.