• Organizacja zajęć w szkole od 19 kwietnia br.

  Od 19 kwietnia br. przedszkola (w tym oddziały przedszkolne w szkole) i żłobki zostaną otwarte.                                  Do 25 kwietnia br. uczniowie wszystkich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych będą kontynuować naukę w trybie zdalnym. W szkole obowiązuje dotychczasowa procedura nauczania zdalnego.                                          Nadal będą organizowane konsultacje dla uczniów klas ósmych oraz zajęcia specjalistyczne w szkole ( terminy konsultacji podawane są w dzienniku elektronicznym.                                                                                                  Przypominamy o stosowaniu się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki i Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 • Nauczanie zdalne przedłużone do 16 kwietnia br.

  1. Od 12 – 16 kwietnia, naukę w trybie zdalnym nadal będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych .
  2. Obowiązuje aktualny plan lekcji podany w dzienniku elektronicznym.
  3. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne  w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku przez  rodziców do dyrekcji szkoły.
  4. W porozumieniu z rodzicami, zajęcia nauczania indywidualnego, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, logopedyczne, wczesnego wspomagania, korekcyjno-kompensacyjne mogą odbywać się w formie nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły.
  5. Ze względu na inne, uzasadnione przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu, szkoła może zorganizować nauczanie stacjonarne w szkole. Warunkiem jest złożenie wniosku przez rodziców do dyrekcji szkoły.
  6. Konsultacje dla klas ósmych zostaną wznowione od 12 kwietnia wg podanego harmonogramu .
  7. W związku z powyższym, w szkole obowiązuje Procedura nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 1 dla klas I-VIII obowiązującą od 22 marca 2021 r. do odwołania.
  8. Uczniowie i rodzice za pośrednictwem dziennika elektronicznego „LIBRUS” lub telefonicznie (18 33 10101), mogą umówić się na rozmowę dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której udzielą dyrektor i wicedyrektor szkoły w umówionym czasie.

  Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy. W każdej sprawie szkolnej prosimy                                                    o kontakt z wychowawcą klasy, dyrekcją szkoły i sekretariatem tel.18 33 10 101,                                         e-mail: sekretariatsp1@op.pl

  Z poważaniem

  Dyrekcja szkoły

   

   

 • Rekrutacja 2021/22 – wyniki

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 ,uprzejmie informuje , że do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych zostały  przyjęte wszystkie dzieci ,których rodzice złożyli wnioski .

  Posiadamy wolne miejsca do klas pierwszych i do oddziałów przedszkolnych.

  Przydział wychowawców i podział klas i oddziałów planowany jest do 15 czerwcu br.

  Spotkanie organizacyjne dla rodziców  uczniów przyszłych  klas pierwszych, odbędzie się 21 czerwca( poniedziałek)     o godz.16,oo w małej sali gimnastycznej w szkole.

  Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędzie się 28 czerwca (poniedziałek) ogodz.16.00 w małej sali gimnastycznej w szkole .

  Prosimy  o powiadomienie szkoły w przypadku wyboru innej szkoły.

  W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt z sekretariatem 18 33 10 101 w godz.8.00-15.30

 • Ogłoszenie skierowane do Rodziców, których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.

  Uprzejmie informujemy, że od 29 marca do 9 kwietnia br. oddziały przedszkolne przechodzą na nauczanie zdalne.  Opieka będzie obejmowała tylko rodziców wykonujących zawód medyczny  i pracowników służb porządkowych. Uprawnieni rodzice powiadamiają szkołę o potrzebie zorganizowana takiej opieki dla dziecka.

   Prosimy o kontakt z wychowawcą danego oddziału  lub sekretariatem szkoły tel.18 33 10 101, email: sekretariatsp1@op.pl

  Z poważaniem Dyrekcja szkoły