• Ogłoszenie dyrektora szkoły w sprawie odbioru świadectw

  W trosce o bezpieczeństwo uczniów, w dniu 26 czerwca nie planujemy organizacji uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego 2019/20. Uczeń (lub Rodzic) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej może odebrać świadectwo indywidualnie lub podczas spotkania z wychowawcą klasy w dniu 26 czerwca oraz  w innych podanych terminach.

  Harmonogramu odbioru świadectw i spotkań z Wychowawcami w dniu 26 czerwca 2020 r.       (Wersja PDF)

  LP. KLASA GODZINA MIEJSCE  
  1. VIIIA 8.30 – 10.00

   

  Hala sportowa

   

  Pożegnanie absolwentów przez dyrekcję szkoły, wręczenie nagród. Spotkania z Wychowawcami  w podzielonej części hali
  2. VIIIB
  Klasa VIIIA wchodzi i wychodzi od strony ul. Konopnickiej

  Klasa VIIIB wchodzi i wychodzi od strony parkingu (kuchni)

  3. VIIA 10.15 -11.15 Hala sportowa  (1/3hali) Wejście i wyjście od strony ul. Konopnickiej
  4. VIIB 10.15 -11.15 Hala sportowa (1/3 hali) Wejście i wyjście od strony parkingu(kuchni).
  5. IVA 9.00-10.00 Mała sala gimnastyczna  w szkole Wejście i wyjście – ul. Sienkiewicza
  6. VC 9.00 -10.00 Sala plastyczna Wejście i wyjście – ul. Sienkiewicza
  7. VA 10.15 -11.15 Sala plastyczna Wejście i wyjście – ul. Sienkiewicza
  8. VB 10.15 -11.15 Mała sala gimnastyczna  w szkole Wejście i wyjście  – ul. Sienkiewicza
  9. VIA 11.30-12.30 Mała sala gimnastyczna w szkole Wejście i wyjście  – ul. Sienkiewicza
  10. VI B 11.30-12.30 Hala sportowa  (1/3 hali) Wejście i wyjście od strony ul. Konopnickiej
  11. VI C 11.30-12.30 Hala sportowa  (1/3 hali) Wejście i wyjście  od strony parkingu (kuchni).
  cd. KLASY I – III
  12. IIIA 12.45-13.45 Mała sala gimnastyczna w szkole Wejście i wyjście  – ul. Sienkiewicza
  13. IIIB 12.45-13.45 Hala sportowa (1/3 hali) Wejście i wyjście od strony ul. Konopnickiej
  14. IIIC 12.45-13.45 Hala sportowa  (1/3 hali) Wejście i wyjście od strony parkingu (kuchni).
  15. II A 14.00-14.45 Hala sportowa  (1/3 hali) Wejście i wyjście od strony ul. Konopnickiej
  16. II B 14.00-14.45 Hala sportowa   (1/3 hali) Wejście i wyjście od strony parkingu (kuchni).
  17. IA 14.15- 15.15 Mała sala gimnastyczna w szkole Wejście i wyjście ul. Sienkiewicza
  18. IB 15.00- 15.45 Hala sportowa (1/3 hali) Wejście i wyjście  od strony parkingu (kuchni).
  19. IC 15.00-15.45 Hala sportowa  (1/3 hali) Wejście i wyjście  od strony ul. Konopnickiej

   

  1. Zakończenie roku szkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w SP-1 odbędzie się 29 czerwca( poniedziałek) w małej Sali gimnastycznej  w budynku szkoły.

  – Oddział 01 – wychowawca  P. M. Szczypka  – godz. 11.00

  – Oddział 02 – wychowawca  P. E. Adamczyk –godz. 9.00

  1. Dodatkowe terminy indywidualnego odbioru świadectw.
   • Klasy IV- VIII – poniedziałek – 29 czerwca w godz. 9.00 -11.00, podczas dyżuru Wychowawców w sali podanej  na szkolnej tablicy ogłoszeń.
   • Klasy I-III –  wtorek – 30 czerwca w godz. 9.00 -11.00,  podczas dyżuru Wychowawców w sali podanej  na szkolnej tablicy ogłoszeń.
   • Od 1 do 15 lipca w sekretariacie szkoły w godz. 9.00- 15.00

   

    1. Obowiązki Ucznia i Rodzica w dniach odbioru świadectwa.
    • Obowiązują zalecenia tj. podczas udziału w konsultacjach i zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w szkole.
    • Uczeń przynosi oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka (do pobrania: http://jedynka.mszana-dolna.pl/ /Dokumenty/
    • Korzystanie z maseczek ,odkażenie rąk przy wejściu do szkoły, hali.
    • Zachowanie wymaganej odległości społecznej.
    • Wchodzenie i wychodzenie do szkoły/hali wg godziny i podanej ulicy (strony) wejścia.
    • Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniu tylko w przypadku pożegnania klas ósmych i na spotkaniu kl. I-III oraz oddziałów przedszkolnych.
    1. Rodzice decydują o wyborze formy odbioru świadectwa.
    2. Obowiązkiem szkoły jest stosowanie się do procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   

 • Informacja o rekrutacji dla uczniów klas ósmych

  Od 15 czerwca  rozpocznie się rejestracja kandydatów w systemie (logowanie) do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Specjalnie dla uczniów klas ósmych w zakładce DLA UCZNIÓW – NABÓR ELEKTRONICZNY, znajduje się prezentacja – Terminy i ważne daty oraz jak dostać się do Szkoły w 5 krokach. Zachęcamy również do oglądnięcia Pokazu systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN  – TUTAJ

  harmonogram rekrutacji 2020/2021

 • Ogłoszenie z dnia 2 czerwca br.

  Dyrektor Szkoły przedstawia organizację pracy szkoły obowiązującą do zakończenia roku szkolnego 2019/20. Prosimy o zapoznanie się z podanym kalendarium oraz z załącznikami dotyczącymi procedury podwyższania ocen i organizacji egzaminu klasyfikacyjnego.

  KALENDARIUM NA CZERWIEC 2020 r.

  (od 1- 26 czerwca br.)

   od 1-7 czerwca

  i od 8-25 czerwca

  Obowiązuje nauczanie zdalne. Konsultacje dla uczniów klas I-VIII wg harmonogramu podanego w dzienniku elektronicznym

  Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze z elementami dydaktycznymi    dla klas I-III wg harmonogramu podanego w dzienniku elektronicznym. Zajęcia świetlicowe zgodnie z podanym harmonogramem.

  Biblioteka szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godz.9.00-13.00

   do 8 czerwca Klasy VIII otrzymują oceny przewidywane.
  do 10 czerwca Oceny przewidywane otrzymują pozostali uczniowie.
  Obowiązuje procedura podwyższania ocen, z której  każdy zainteresowany uczeń może skorzystać. Poniżej podajemy Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny  z zachowania podczas nauczania zdalnego.”
  11 czerwca BOŻE CIAŁO
  12 czerwca /piątek/ Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.00  (rodzice  zgłaszają pobyt dziecka w świetlicy szkolnej).  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne.
  16 czerwca /wtorek / Egzamin ósmoklasisty  (Hala),  klasy I-III – dzień wolnyŚwietlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.30

  Klasy IV-VII –  zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem -nauczanie zdalne.

   17 czerwca /środa / Egzamin ósmoklasisty  (Hala),  klasy IV-VII  – dzień wolny.  Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.30

  Klasy I-III –  zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem- nauczanie zdalne.

   18 czerwca /czwartek/ Egzamin ósmoklasisty  ( w budynku szkoły).  Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.30  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne.
  19 czerwca /piątek/ Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
  22 czerwca /poniedziałek/ Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.30 (rodzice zgłaszają pobyt dziecka w świetlicy szkolnej).  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne.
  24 czerwca /środa/ Spotkanie  z rodzicami przyszłych klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21 – godz. 15.30 – mała sala gimnastyczna.
  26 czerwca /piątek/  Zakończenie roku szkolnego 2019/20. Pożegnanie tylko Absolwentów klas ósmych(w Hali). Możliwość rozdania świadectw klasom I-VII będzie zaplanowana wg harmonogramu, który podamy w późniejszym terminie.

  Załączniki :

  I. Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny z zachowania (procedura podwyższania ocen).

  1. Po zapoznaniu się z ocenami przewidywanymi- nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej (19.06.br.) uczeń chcący uzyskać wyższą niż przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania, pisze (elektronicznie) wniosek do nauczyciela lub wychowawcy klasy.
  2. Nauczyciel uczący, telefonicznie lub podczas indywidualnych konsultacji w szkole, analizuje z uczniem (rodzicem) aktualne oceny, podaje zakres materiału,który należy przygotować,  ustala termin i formę rozmowy z uczniem przy możliwej obecności wychowawcy klasy  i rodzica lub osoby wskazanej przez dyrektora szkoły. Dopuszczalna jest forma on-line.
  3. Należy też dokonać analizy wymagań edukacyjnych i  kryteriów oceniania z danych zajęć edukacyjnych obowiązujących do 15 marca br. oraz dostosowanych do warunków zdalnego nauczania podanych przez nauczyciela.
  4. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych ze sprawdzianów wiadomości  (testów, kartkówek, prac klasowych) oraz różnych form wypracowań i odpowiedzi ustnych w nauczaniu zdalnym jest równa ocenie, o którą się ubiega lub jest od niej wyższa.
  5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

  1. Do 15 marca spełnienie poniższych wymagań:

  a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby lub innych uzasadnionych okoliczności);

  b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

  c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

  d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

  e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy i form pomocy ze strony szkoły.

  2. Po 15 marca podczas nauczania zdalnego – obowiązuje:

  a) systematyczny kontakt ucznia z nauczycielem danych zajęć;

  b) wykazanie aktywności ucznia ,które pozwolą nauczycielowi stwierdzić czy zapoznał się ze wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny jego pracy odpowiedzi ustne, prace pisemne, prezentacje i inne podane do wykonania przez nauczyciela.  

  6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

  7. Rozmowa bądź pisemne sprawdzenie wiadomości musi być przeprowadzona do 3 dni od daty wpłynięcia wniosku.

  8. Z przeprowadzonej rozmowy bądź pisemnego sprawdzenia wiadomości sporządza się protokół (termin, pytania, wynik) i przechowuje przez okres 1 roku

  9. Aby uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zachowania należy złożyć (elektronicznie) wniosek do wychowawcy klasy na 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. Możliwość podwyższenia oceny rozpatruje wychowawca z wicedyrektorem szkoły, przy możliwej obecności ucznia i rodzica

  10. W czasie rozmowy analizuje się kryteria oceniania z zachowania oraz zgromadzoną dokumentację dotyczącą zachowania ucznia.

  11. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń: 1) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego; 2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami; 3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie z zachowania.  Nauczyciel – wychowawca przy ocenie rocznej  zachowanie ucznia bierze pod uwagę w nauczaniu zdalnym: jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, terminowe przesyłanie zadanych prac,  samodzielną i systematyczną pracę, bezpieczne i kulturalne korzystanie z  narzędzi internetowych, kontakt z wychowawcą.

  II. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

  1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica lub ucznia pełnoletniego-wniosek powinien być przesłany drogą e-mailową na skrzynkę podawczą szkoły: adres e-mail: sekretariatsp1@op.pl

  2.Dyrektor szkoły w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia lub ucznia/słuchacza pełnoletniego.

  3.Egzamin przeprowadza nauczyciel uczący ucznia lub inny nauczyciel przedmiotu wskazany przez dyrektora szkoły. Może być przeprowadzony na terenie szkoły lub on-line.

  4.Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom/uczniowi/.

  5.Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, ucznia/słuchacza.

  6.Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do e-learningu pozwalających na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia – metodą pracy synchronicznej.

  7.Egzamin ma formę pisemna poprzez rozwiązanie zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za pomocą innego narzędzia zdalnego.

  8.W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci,  w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

  9.W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu z ważnych powodów uczeń informuje o tym dyrektora szkoły.

  11.Dyrektor szkoły uzgadnia (wyznacza) dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  12.Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.

  13.Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego.

  1. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic lub uczeń na prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia.
  2. Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z przepisami prawa – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, zobowiązuje nauczyciela przedmiotu do przeprowadzenia w formie e-learningowej sprawdzianu wiedzy i umiejętności w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych. Jeżeli uczeń nie może z ważnych powodów uczestniczyć w sprawdzianie należy uzgodnić z rodzicami inny termin do końca roku szkolnego.
  3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny zachowania, wychowawca klasy dokonuje ustalenia właściwej  oceny klasyfikacyjną zachowania przy uwzględnieniu zgłoszonych zastrzeżeń.

  Anna Górska

   Dyrektor szkoły

 • Termin egzaminu ósmoklasisty

  Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone jest do 24 maja br.
  Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy od 7 do 9 lipca.
  Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.
  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja