Dostępność cyfrowa

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://jedynka.mszana-dolna.pl/

Data publikacji strony internetowej: [ 2010-05-30 ].

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-12-31 ].

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 31-12-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: sekretariatsp1@op.pl  lub dzwoniąc na numer telefonu 18 33 10 101.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Budynek w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza usytuowana jest w Mszanie Dolnej przy ul. Sienkiewicza 2. Drugim budynkiem zarządzanym przez szkołę jest hala sportowa. Do budynku szkoły prowadzi wejście główne od ul. Sienkiewicza. Na halę sportową prowadzą dwa wejścia –  od ul. Konopnickiej oraz od ul. Sienkiewicza. Wejście główne do budynku szkoły jest zadaszone, możliwość wjazdu dla osób niepełnosprawnych tylko na parter. Na halę sportową jest możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych wyłącznie na parter. Budynek szkoły stanowi budynek który składa się z trzech poziomów (przyziemie, parter oraz I piętro). Budynek hali posiada dwa poziomy (parter oraz I piętro). Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc pracownika szkoły.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku  szkoły oraz w hali  korytarze,  schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. W budynku szkoły trzykondygnacyjnym i w dwukondygnacyjnym budynku hali nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. W budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (barierek). Są natomiast toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych usytuowane na parterach.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie placówki jest parking z dwoma wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Jeden przed szkołą obok podjazdu dla niepełnosprawnych, drugi obok hali sportowej od ul. Konopnickiej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza  języka migowego na miejscu   lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.