Procedura zapisania ucznia do świetlicy szkolnej

Drodzy Rodzice, po zapoznaniu się z planem lekcji, który znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI/PLAN LEKCJI na naszej stronie internetowej, prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oraz dostarczenia jej do sekretariatu szkoły do dnia  31.08.2021 r. lub w dniu 01.09.2021 r. do świetlicy szkolnej.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w szkole wypełnionej karty zgłoszenia (do pobrania z zakładki DOKUMENTY-DOKUMENTY DO POBRANIA) w wyznaczonym przez szkołę terminie.

Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
a) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
b) pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci,
c) będące uczniami klas I-III,
d) będące uczniami klas IV-VIII – tylko w  uzasadnionych przypadkach.

W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu na inne okoliczności po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.

Przed wypełnieniem karty zgłoszeniowej do świetlicy rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy, który dostępny jest w zakładce DLA UCZNÓW-ŚWIETLICA.

Obecność na zajęciach świetlicowych w wyznaczonych przez Państwa godzinach jest obowiązkowa.