Ogłoszenie z dnia 2 czerwca br.

Dyrektor Szkoły przedstawia organizację pracy szkoły obowiązującą do zakończenia roku szkolnego 2019/20. Prosimy o zapoznanie się z podanym kalendarium oraz z załącznikami dotyczącymi procedury podwyższania ocen i organizacji egzaminu klasyfikacyjnego.

KALENDARIUM NA CZERWIEC 2020 r.

(od 1- 26 czerwca br.)

 od 1-7 czerwca

i od 8-25 czerwca

Obowiązuje nauczanie zdalne. Konsultacje dla uczniów klas I-VIII wg harmonogramu podanego w dzienniku elektronicznym

Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze z elementami dydaktycznymi    dla klas I-III wg harmonogramu podanego w dzienniku elektronicznym. Zajęcia świetlicowe zgodnie z podanym harmonogramem.

Biblioteka szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godz.9.00-13.00

 do 8 czerwca Klasy VIII otrzymują oceny przewidywane.
do 10 czerwca Oceny przewidywane otrzymują pozostali uczniowie.
Obowiązuje procedura podwyższania ocen, z której  każdy zainteresowany uczeń może skorzystać. Poniżej podajemy Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny  z zachowania podczas nauczania zdalnego.”
11 czerwca BOŻE CIAŁO
12 czerwca /piątek/ Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.00  (rodzice  zgłaszają pobyt dziecka w świetlicy szkolnej).  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne.
16 czerwca /wtorek / Egzamin ósmoklasisty  (Hala),  klasy I-III – dzień wolnyŚwietlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.30

Klasy IV-VII –  zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem -nauczanie zdalne.

 17 czerwca /środa / Egzamin ósmoklasisty  (Hala),  klasy IV-VII  – dzień wolny.  Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.30

Klasy I-III –  zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem- nauczanie zdalne.

 18 czerwca /czwartek/ Egzamin ósmoklasisty  ( w budynku szkoły).  Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.30  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne.
19 czerwca /piątek/ Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
22 czerwca /poniedziałek/ Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.30 (rodzice zgłaszają pobyt dziecka w świetlicy szkolnej).  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne.
24 czerwca /środa/ Spotkanie  z rodzicami przyszłych klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21 – godz. 15.30 – mała sala gimnastyczna.
26 czerwca /piątek/  Zakończenie roku szkolnego 2019/20. Pożegnanie tylko Absolwentów klas ósmych(w Hali). Możliwość rozdania świadectw klasom I-VII będzie zaplanowana wg harmonogramu, który podamy w późniejszym terminie.

Załączniki :

I. Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny z zachowania (procedura podwyższania ocen).

  1. Po zapoznaniu się z ocenami przewidywanymi- nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej (19.06.br.) uczeń chcący uzyskać wyższą niż przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania, pisze (elektronicznie) wniosek do nauczyciela lub wychowawcy klasy.
  2. Nauczyciel uczący, telefonicznie lub podczas indywidualnych konsultacji w szkole, analizuje z uczniem (rodzicem) aktualne oceny, podaje zakres materiału,który należy przygotować,  ustala termin i formę rozmowy z uczniem przy możliwej obecności wychowawcy klasy  i rodzica lub osoby wskazanej przez dyrektora szkoły. Dopuszczalna jest forma on-line.
  3. Należy też dokonać analizy wymagań edukacyjnych i  kryteriów oceniania z danych zajęć edukacyjnych obowiązujących do 15 marca br. oraz dostosowanych do warunków zdalnego nauczania podanych przez nauczyciela.
  4. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych ze sprawdzianów wiadomości  (testów, kartkówek, prac klasowych) oraz różnych form wypracowań i odpowiedzi ustnych w nauczaniu zdalnym jest równa ocenie, o którą się ubiega lub jest od niej wyższa.
  5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1. Do 15 marca spełnienie poniższych wymagań:

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby lub innych uzasadnionych okoliczności);

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy i form pomocy ze strony szkoły.

2. Po 15 marca podczas nauczania zdalnego – obowiązuje:

a) systematyczny kontakt ucznia z nauczycielem danych zajęć;

b) wykazanie aktywności ucznia ,które pozwolą nauczycielowi stwierdzić czy zapoznał się ze wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny jego pracy odpowiedzi ustne, prace pisemne, prezentacje i inne podane do wykonania przez nauczyciela.  

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

7. Rozmowa bądź pisemne sprawdzenie wiadomości musi być przeprowadzona do 3 dni od daty wpłynięcia wniosku.

8. Z przeprowadzonej rozmowy bądź pisemnego sprawdzenia wiadomości sporządza się protokół (termin, pytania, wynik) i przechowuje przez okres 1 roku

9. Aby uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zachowania należy złożyć (elektronicznie) wniosek do wychowawcy klasy na 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. Możliwość podwyższenia oceny rozpatruje wychowawca z wicedyrektorem szkoły, przy możliwej obecności ucznia i rodzica

10. W czasie rozmowy analizuje się kryteria oceniania z zachowania oraz zgromadzoną dokumentację dotyczącą zachowania ucznia.

11. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń: 1) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego; 2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami; 3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie z zachowania.  Nauczyciel – wychowawca przy ocenie rocznej  zachowanie ucznia bierze pod uwagę w nauczaniu zdalnym: jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, terminowe przesyłanie zadanych prac,  samodzielną i systematyczną pracę, bezpieczne i kulturalne korzystanie z  narzędzi internetowych, kontakt z wychowawcą.

II. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica lub ucznia pełnoletniego-wniosek powinien być przesłany drogą e-mailową na skrzynkę podawczą szkoły: adres e-mail: sekretariatsp1@op.pl

2.Dyrektor szkoły w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia lub ucznia/słuchacza pełnoletniego.

3.Egzamin przeprowadza nauczyciel uczący ucznia lub inny nauczyciel przedmiotu wskazany przez dyrektora szkoły. Może być przeprowadzony na terenie szkoły lub on-line.

4.Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom/uczniowi/.

5.Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, ucznia/słuchacza.

6.Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do e-learningu pozwalających na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia – metodą pracy synchronicznej.

7.Egzamin ma formę pisemna poprzez rozwiązanie zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za pomocą innego narzędzia zdalnego.

8.W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci,  w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

9.W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu z ważnych powodów uczeń informuje o tym dyrektora szkoły.

11.Dyrektor szkoły uzgadnia (wyznacza) dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.

13.Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego.

  1. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic lub uczeń na prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia.
  2. Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z przepisami prawa – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, zobowiązuje nauczyciela przedmiotu do przeprowadzenia w formie e-learningowej sprawdzianu wiedzy i umiejętności w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych. Jeżeli uczeń nie może z ważnych powodów uczestniczyć w sprawdzianie należy uzgodnić z rodzicami inny termin do końca roku szkolnego.
  3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny zachowania, wychowawca klasy dokonuje ustalenia właściwej  oceny klasyfikacyjną zachowania przy uwzględnieniu zgłoszonych zastrzeżeń.

Anna Górska

 Dyrektor szkoły