KALENDARIUM NA MAJ I CZERWIEC

KALENDARIUM  ROKU SZKOLNEGO 2023/2024  OBOWIĄZUJĄCE

W SZKOLE  PODSTWOWEJ NR 1  

(od 6 maja  do 21 czerwca 2024 r.-przypomnienie)

14 maja ( wtorek) Powiadomienie uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanej  rocznej ocenie niedostatecznej  z zajęć edukacyjnych ,  rocznej ocenie nagannej  zachowania oraz nieklasyfikowaniu. Rodzic potwierdza : podpisem na jednym egzemplarzu zapoznanie się z wykazem ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania u wychowawcy lub elektronicznie po otrzymaniu od wychowawcy takiej informacji.
 14 maja (wtorek) Egzamin ósmoklasisty
Klasy I- VII   zajęcia zgodnie z planem.
Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem . Świetlica szkolna  – zajęcia od godz. 6.30  do godz.16.30.
15 maja  (środa) Egzamin ósmoklasisty
Klasy I- VII   zajęcia zgodnie z planem.
Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem . Świetlica szkolna  – zajęcia od godz. 6.30  do godz.16.30.
 16 maja  (czwartek) Egzamin ósmoklasisty
Dzień wolny dla szkoły podstawowej (7).
Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30.
Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.
 21 maja  (wtorek) Spotkanie z rodzicami klas I ( od r.szk.2024/25) godz.16,00.
 21 maja  (wtorek) Spotkanie z rodzicami oddziałów przedszkolnych
(od r.szk.2024/25) godz. 17.00.
30 maja (czwartek) Boże Ciało
31 maja (piątek) Dzień wolny dla szkoły podstawowej (8).
Świetlica szkolna- zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.30 .
(Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej)
Oddziały przedszkolne- dyżur       
6 czerwca Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej ocenie zachowania; rodzic podpisuje informację i przekazuje ją wychowawcy w ciągu 3 dni od daty otrzymania. Uczeń może skorzystać z procedury podwyższenia oceny zgodnie z zapisami w statucie szkoły.
14 czerwca (piątek) Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
21 czerwca  (piątek) Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                        
 Spotkanie z Radą Rodziców –podsumowanie roku szkolnego 2023/24

21 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.     Ferie letnie