KALENDARIUM NA NAJBLIŻSZE DNI GRUDNIA I STYCZNIA 2020.

 1. 17,18,19 grudnia – Próbne egzaminy ósmoklasisty.
 2. 19 grudnia /20 grudnia – Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną na I półrocze, powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub nagannym zachowaniu (wychowawcy klas powiadamiają pisemnie rodziców, rodzice potwierdzają otrzymanie informacji).
 3. 19 grudnia (czwartek) – Apel świąteczny dla klas I-VIII i oddziałów przedszkolnych – godz.11.45  – hala sportowa. Zapraszamy .
 4. 23-31 grudnia 2019 –Boże Narodzenie , zimowa przerwa świąteczna.
 5. 1 stycznia 2020 r.(środa) – NOWY ROK 
 6. 2 stycznia (czwartek) -Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna – zajęcia wychowawcze            od godz. 6.30 do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej)Oddziały przedszkolne – dyżur.                                                
 7. 3 stycznia (piątek) -Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej). Oddziały przedszkolne – dyżur.
 8. 6 stycznia( poniedziałek)- Święto Trzech Króli – dzień wolny.
 9. 7 stycznia (wtorek)- Rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej.
 10. 13 stycznia (poniedziałek)- Podanie uczniom informacji o ocenach przewidywanych na I półrocze z zajęć edukacyjnych i z zachowania ( w klasyfikacji śródrocznej nie stosujemy procedury podwyższania ocen).
 11. 20 stycznia (poniedziałek)- Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.
 12. 22 stycznia (środa)- Zebrania z rodzicami klas IV – VIII (Wywiadówki)
 13. 23 stycznia (czwartek) Zebrania z rodzicami klas I- III (Wywiadówki)
 14. 27 STYCZNIA – 9 LUTEGO FERIE ZIMOWE Oddziały przedszkolne – dyżur.