Zwrot wypożyczonych podręczników

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego biblioteka szkolna przypomina uczniom o obowiązku zwrotu  wypożyczonych podręczników.

Uczniowie proszeni są o  ich  przejrzenie i   przygotowanie do zwrotu. Jeżeli  podręcznik został zniszczony (poplamiony, porysowany, kartki zostały wyrwane lub zagubione), bądź jeśli uczeń zgubił  podręcznik,zobowiązany jest do zwrotu  kosztów jego zakupu.

Dołączona do podręcznika płyta CD  stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem.  Materiały ćwiczeniowe są jednorazowe i uczeń nie zwraca ich do biblioteki.

Termin zwrotu podręczników mija 14 czerwca bieżącego roku i będzie miał następujący przebieg:

  1. Nauczyciel uczący danego przedmiotu sprawdza stan podręcznika zwróconego przez ucznia danej klasy. Tak zebrane podręczniki zostają przekazane do biblioteki.
  2.  Uczeń, który zniszczył lub zagubił podręcznik zgłasza to osobiście bibliotekarzowi i zostaje poinformowany o kwocie, jaką musi zapłacić za niezwrócony podręcznik.
  3.  Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną,   co musi nastąpić przed otrzymaniem świadectwa.

Uczniowie, którzy będą nieobecni w dniu zwrotu podręcznika z danego przedmiotu, zobowiązani są do jego zwrotu bezpośrednio do biblioteki szkolnej.

Wypożyczenia podręczników na nowy rok szkolny 2017/2018 będą odbywać się po zwrocie wypożyczonych podręczników. Dotyczy to klas V i II gimnazjum (o dokładnym terminie wypożyczeń uczniowie zostaną poinformowani).  Pozostałym klasom podręczniki zostaną wypożyczone na początku nowego roku szkolnego. Materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas zostaną wypożyczone na początku roku szkolnego.

Wszystkim uczniom naszej szkoły biblioteka szkolna przypomina również o zwrocie wypożyczonych lektur szkolnych, książek i innych dokumentów wypożyczonych ze zbiorów bibliotecznych.

Czytelnik, który zgubił lub zniszczył książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o takiej samej lub zbliżonej wartości. Dotyczy to przede wszystkim klas, które w tym roku szkolnym kończą naukę w gimnazjum.